Plan- och byggrätt

Vår specialitet är tillämpad plan- och byggrätt och förvaltningsrätt. När du anlitar oss blir ditt byggnadsnämndsärende rätt hanterat. Vi visar vad som är fel och ställer till rätta. (Men vi kan inte biträda någon som avsiktligt byggt eller bygger olovligt.)

Bland våra kunder finns många kommuner. Vi kapar arbetstoppar och förkortar liggetiden för ärenden. Vi kan konsulteras för handläggning av komplicerade ärenden (surdegar). För nya plan- eller lovhandläggare är Göran Wahlberg kunskapsmentor och frågejour.

Vi upplyser om gällande byggrätt i alla kommuner. På uppdrag av bl.a. fastighetsägare författar vi yttranden över planprogram och planförslag. Vi granskar och medverkar i plan- och lovärenden (helst innan beslut fattas). Vi reder ut begrepp och lotsar ansökningar om planändringar och bygglov. Vi biträder vid överklagande av plan- eller lovbeslut.

Exempel på uppdrag:

Fastighetsrätt
Medverka i fastighetsbildningsärenden, skriva servitutsavtal eller andra avtal mellan fastigheter.

Byggrättsupplysningar
Upplysa om gällande byggrätt på fastigheter i alla kommuner.

Plan- och bygglovsärenden

Utföra eller kritiskt granska kommunens ärendehantering.

Byggjuridiska uppdrag

Överklaga eller försvara beslut om planer eller lovbeslut, som juridiskt ombud eller som biträde.

Tillbaka | Skriv ut!